Färgstarka garnexplosioner till No Limit Borås genom HOTTEA

April 25, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Konstnären HOTTEA började sin konstnärsbana med att göra typografi på staket och förvandlade därmed ett vanligt vardagligt objekt till något som konstnärer och designers använder varje dag – rutnät. Grundtanken bakom HOTTEAs konstverk är att använda den befintliga infrastrukturen och skapa ett konstverk eller en idé som harmoniserar med just den platsen.

Förutom att anpassa sig till de fysiska egenskaperna på en plats eller yta, uppmärksammar konstnären rörselsen och livet runt platsen, t ex om människor står och pratar inom ett visst område eller om det är plats där man bara passerar? Vad finns för andra fysiska objekt på platsen? Finns där kanske en å eller en trafikerad gata? Alla dessa faktorer tas hänsyn till när HOTTEA designar och ger liv åt en plats eller en yta.

– HOTTEA bidrar med både nya dimensioner och nya material. Verken är verkligen ett färgsprakande inferno och jag älskar hur han rör sig mellan statiskt symmetriska installationer över till de som är fritt hängande och låter sig formas av vinden. Det är otroligt mycket glädje men också ett djupt lugn i verken och jag är säker på att många kommer att tycka om dem, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

– Jag är glad över att vi inkluderar fler tekniker och en konstnärlig mångfald kring No Limit. HOTTEAs installationer är verkligen fantastiska och vad kan väl passa bättre i textilstaden Borås, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om HOTTEA
instagram.com/hotxtea

Mer information om No Limit:
Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
Shai Dahan, kurator

Colorful yarn explosions by HOTTEA to No Limit Street Art

April 25, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Artist HOTTEA began his work with typography on fences turning an ordinary everyday object into something designers and artists use everyday – the grid. The foundation behind the work of HOTTEA is to use the existing infrastructure and create an artwork or idea that is in harmony within the given space.

In addition to adapting to the physical qualities of a space or surface- the artist plays close attention to the movement and life in and around the space. For example – do people stop and socialize within a given area or is it common to continue moving? What other physical objects are around the area? Is there a river perhaps or maybe a busy street? All of these factors come into play when HOTTEA designs and activates a space or surface.

– HOTTEA brings both new dimensions and new materials to the festival. The pieces are really a sparkling inferno of colors and I love how he moves between static symmetric installations and the ones that hang down, allowed to be formed by the wind. There´s a lot of joy but at the same time a deep form of tranquility in his pieces that will be enjoyed by many, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– I´m happy that we´re able to include more techniques and diversity to No Limit. The installations of HOTTEA is amazing and what could be more suitable in the textile city of Borås, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about HOTTEA
instagram.com/hotxtea

More information about No Limit:
Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
Shai Dahan, curator

No Limit Street Art erhåller europeiskt kvalitetsmärke för festivaler

April 21, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

No Limit har erhållit det europeiska kvalitetsmärket ”EFFE”. En internationell jury tillstyrkte märkningen och efter det har festivalen genomgått ytterligare en utvärdering av experter på det nationella planet.

EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe) ger märket ”Anmärkningsvärd festival” till festival som uppfyller kriterierna – konstnärligt engagemang, samhällsengagemang och festivalens internationella och globala framtidsutsikter.

No Limit Street Art Borås erhåller officiellt utmärkelsen vid EFFEs möte i Wiesbaden den 4 maj. Återkopplingen från den internationella juryn och de nationella experterna lyder som följer; ”En street-art festival med internationellt deltagande som gradvis förvandlar staden till utomhusutställning. Hög konstnärlig kvalitet och starkt samhällsengagemang.”

– Vi är både glada och stolta över kvalitetsmärket. Det känns som ytterligare ett kvitto på att vi gör bra saker. Märkningen i sig betyder så klart en hel del, men att ingå i EFFE öppnar också ett viktigt nätverk för erfarenhetsutbyte med andra festivaler och erbjuder också ytterligare en bra kanal för att visa upp Borås och No Limit för världen, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Mer information om EFFE
effe.eu

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

No Limit Street Art receives “Remarkable Festival”-label

April 21, 2017By No Limit BoråsPressrelease

No Limit has been selected to receive the EFFE “Remarkable Festival” Label. An international jury approved the label and after that the festival has gone through a successful evaluation by EFFE Hub experts on national level.

EFFE, which stands for Europe for Festivals – Festivals for Europe gives the label ”Remarkable Festival” to festivals fulfilling the following criteria artistic commitment, community involvement and a festival’s international and global outlook.

No Limit Street Art Borås will officially receive the label at the EFFE MeetUp in Wiesbaden on May 4th. The feedback from the International jury and hub experts as follows; ”Street-art festival with international participation gradually turning the city of Borås into an outdoor exhibition. High artistic quality and good community involvement.”

– We´re both happy and proud to receive the EFFE label. It feels like yet another confirmation that we´re doing the right things. The label it self means a lot of course, but it´s also an important network for exchange of experience with other festivals as well as a good channel for marketing of Borås and No Limit, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

More information about EFFE
effe.eu

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator

Cinta Vidals illusioner till No Limit Street Art

April 18, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Cinta Vidal Agulló är född i Spanien och har studerat vid Escola Massana i Barcelona. Vid 16 års ålder började hon som lärling hos scenografimakarna Josep och Jordi Castells vid Taller de Escenografia Castells Planas i St. Agnès de Malanyanes.

Cinta har fokuserat på att experimentera med olika former av illustration. Hon har arbetat som frilans åt en lång rad uppdragsgivare men har hela tiden rört sig mot målningens värld och att skapa egna verk.

– Cintas målningar är verkligen detaljerade mästerverk. De är som en Penrosetrappa x 3 och illusionen blir mer och mer påtaglig desto mer du försöker reda ut den. Hennes verk i Borås kommer att tilltala människor i alla åldrar, det är jag säker på säger Shai Dahan, kurator för No Limit Street Art.

– Hennes konst är makalös, precis och illusionistisk på samma gång. Miljöerna och de små husen är som tredimensionella Rubikskuber, man vill plocka loss dem från duken eller väggen och vända och vrida på dem. Jag ser verkligen fram emot att se hennes verk i Borås, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Cinta Vidal
cintavidal.com
facebook.com/cintapintavidal
instagram.com/cinta_vidal
twitter.com/cintavidal

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

The illusionistic art by Cinta Vidal to No Limit Street Art

April 18, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Cinta Vidal Agulló is a Spanish born artist who have studied at the Escola Massana in Barcelona. At the age of 16 she started working as an apprentice in Taller de Escenografia Castells Planas in St. Agnès de Malanyanes where she learnt from Josep and Jordi Castells to love scenography and the backdrop trade.

Cinta is deeply in to experimenting when it comes to illustration. She has worked as a freelancer for various clients but has gradually been heading to the world of painting and her own work.

– Cintas paintings are really masterpieces in details. It´s like Penrose stairs gone mad and the illusion get´s more obtrusive the more you trying to sort it out. Her art in Borås is going to appeal to people of all ages, that´s for sure, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– Her art is amazing, precise and illusionistic at the same time. The environments and small houses are like a three-dimensional Rubiks cube, you wan´t to grab it from the wall or the canvas to be able to turn and tweak it around. I really look forward to see her piece in Borås, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Cinta Vidal
cintavidal.com
facebook.com/cintapintavidal
instagram.com/cinta_vidal
twitter.com/cintavidal

– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator

TelmoMiel tar färgsprakande, glad och föreställande konst till No Limit Street Art

April 11, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

TelmoMiel är en konstnärsduo från Nederländerna bestående av Telmo Pieper och Miel Krutzmann. Sedan de träffades första gången på konstakademien 2006, har de arbetat sömlöst tillsammans för att utveckla sin kärlek till konst i realistiskt manér.

Tolkning är en pågående studie i såväl deras process som slutresultat. De senaste verken innehåller lekfullhet och abstraktion i ett försök att hos betraktaren skapa ett annat perspektiv på ämnena som deras konst avhandlar.

– TelmoMiel är verkligen en dynamisk duo, det kanske låter klyschigt men det är verkligen fantastiskt att se hur deras olika lager interagerar med varandra i ett gemensamt verk. De är synnerligen talangfulla konstnärer och deras stora muralmålningar är häpnadsväckande. Jag är riktigt glad att de kommer till No Limit 2017, säger Shai Dahan, kurator för No Limit Street Art.

– Det finns flera skäl till att jag är glad över att TelmoMiel kommer. Först och främst för deras vackra och färgstarka konst så klart. Jag älskar hur de bemästrar skuggningar och hur de växlar mellan realism och surrealism, i olika delar av samma verk, men ändå lyckas hålla ihop helheten. Vid sidan av det har vi egentligen aldrig haft holländska konstnärer (London Police från tidigare år, bor visserligen i Amsterdam, men kommer ursprungligen från Storbritannien) och en ökad spridning på härkomst skapar bredd i festivalen, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om TelmoMiel
telmomiel.com
telmomiel.tumblr.com
facebook.com/TelmoMiel
instagram.com/telmomiel

Mer information om No Limit:
Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
Shai Dahan, kurator

TelmoMiel brings bright, happy, figurative art to No Limit Street Art

April 11, 2017By No Limit BoråsPressrelease

TelmoMiel is an artist duo from the Netherlands consisting of Telmo Pieper och Miel Krutzmann. Since they first met at the art academy in 2006, they´ve worked seemlessly together developing their love for art with realistic style.

Interpretation is an ongoing study in their process and final results. Their more recent body of work contains playfulness in abstraction of reality, attempting to make the viewer have a different perspective on the subjetcs used.

– TelmoMiel is really a dynamic duo, it may sound like a cliché, but it´s really amazing to see how their different layers interact with one another to form one piece. They are highly talented artists in general and their large scale murals are really mind blowing. Really happy to have them here for No Limit 2017, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– I´m glad to have TelmoMiel for several reasons. First of all because of their beautiful and colorful art of course. I love how they master the shadings and how they are able to switch between realism and surrealism in different parts of their pieces, still keeping it together as a whole. Besides that we´ve technically never had Dutch artists in before (as the London Police, living in Amsterdam, are born in the UK) and a wide cultural background of artists adds a width to the festival, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about TelmoMiel
telmomiel.com
telmomiel.tumblr.com
facebook.com/TelmoMiel
instagram.com/telmomiel

More information about No Limit:
Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
Shai Dahan, curator

Traditionell spets blir gigantisk konst genom NeSpoon under No Limit Street Art

April 4, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

NeSpoon skapar konst någonstans i gränslandet mellan gatukonst, krukmakeri, målning, skulpturer och smycken. Hon vill skapa positiv konst och jobba med positiva känslor.

Oftast består hennes verk i avtryck av traditionell spets, i form av lera eller målat på väggar. Hon hämtar inspiration från handgjord spets, skapad av konstnärliga hantverkare värlen över, som innehåller den estetiska kod som finns djupt innbäddad i varje kultur. Symmetri, ordning och harmoni är en naturligt del av spets och det är väl något vi alla instinktivt söker säger NeSpoon.

– NeSpoons konst utmanar min hjärna och jag kan verkligen förstå den känsla av inre frid som hon säger att skapandet av verken skänker henne. Mönstren har ett djup och en tredimensionell känsla som lurar dig att tro att helheten bildar en bordsduk som man faktiskt kan ta ner från väggen. Hon är en mångfacetterad konstnär som bemästrar så många konstformer och tekniker att jag blir avundsjuk på hennes bredd, säger Shai Dahan, kurator No Limit Street Art.

– Vid första anblicken av NeSpoons konst kände jag instinktivt att jag ville ha med henne bland konstnärerna för No Limit 2017. Precisionen och detaljrikedomen i hennes verk är helt fantastisk. Trots att hon mestadels jobbar med svart och vitt, vilket kan upplevas ganska hårt, känns verken varma och andas stillhet, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om NeSpoon
behance.net/nespoon
facebook.com/nespoon.polska
instagram.com/nes.poon

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

Traditional lace turns to art through NeSpoon during No Limit Street Art

April 4, 2017By No Limit BoråsPressrelease

NeSpoon create works somewhere between street art, pottery, painting, sculptures and jewelry. She would like to make positive art and to deal with positive emotions.

Most of her work consists of prints of traditional laces, made in clay or painted on the walls. She gets the inspiration from hand made laces, made by the folk artists, which containes an aesthetic code, deeply embedded in every culture. Symmetry, some kind of order and harmony is part of every lace and according to NeSpoon that´s what we all seek for, instinctively.

– NeSpoons art challenges my brain, and i really do understand the sense of inner peace she says that the making of this pieces bestows her. The patterns got a depth and three dimensional feeling fooling your brain to believe it´s a gigantic table cloth that you´ll be able to pick off the wall. She´s a multi-faceted artist mastering so many art techniques making me envious of her amplitude, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– At first sight of NeSpoons art I knew instinctively that I wanted her in the line up of No Limit 2017. The veracity and details in her pieces are really amazing. Although it´s almost always made out of black and white, which can be quite hard the artwork feels warm and breathes tranquility, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about NeSpoon
behance.net/nespoon
facebook.com/nespoon.polska
instagram.com/nes.poon

More information about No Limit:
nolimitboras.com
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator