Vertical dance at Gustav Adolf’s church during No Limit

July 24, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Saturday, September 9, No Limit’s visitors are invited to a spectacular dance performance. Claudine Ulrich performs a climbing dance solo on the facade of Gustav Adolf’s church.

Photo: Peter Hartman

Claudine is part of the Malmö-based artist collective Sardine Sauvage and started with vertical dance, or climbing dance project 2006. The collection specializes in artistic content in the public space. She also works as a choreographer for dance and music projects and works in the collaborative platform Floating Gallery.

– This will be magical. Of course, a church will be particularly spectacular and, in addition, it is a very beautiful environment. This will be a kind of extension to the thought of No Limit as a giant outdoor gallery. Facades are now not only a canvas for creative paintings but also a stage for dance performances, says Stina Hallhagen, Project Manager for No Limit Street Art Borås.

Dance is an important part of street culture, and during No Limit, additional experiences of dance expressions are offered. Regional Theater West organizes dance workshop as well as experimental battle dance during Friday and Saturday 8-9 September.

The vertical dance performance spans about 20 minutes and is seen on the facade of Gustav Adolfs church at 11.00 and at 14.00 on Saturday 9th September.

No Limit is a street art festival that invites artists from all over the world to participate in the transformation of public space and create a giant outdoor gallery. The festival contains all kinds of street art, from mural paintings to sculptures and installations. No Limit saw the light of the day the first time in September 2014, 2015 we did it again and now the festival has become a biennial event. Warm welcome to Borås 3-10 September 2017.

Main partners:

Partners:

Participants:

Vertikal dans på Gustav Adolfs kyrka under No Limit

July 24, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Lördagen den 9 september bjuds No Limits besökare på en spektakulär dansföreställning. Claudine Ulrich utför ett klätterdanssolo på Gustav Adolfs kyrkas fasad.

Foto: Peter Hartman

Claudine ingår i det Malmöbaserade konstnärskollektivet Sardine Sauvage och började med vertikal dans, eller klätterdansprojekt 2006. Kollektivet har specialiserat sig på konstnärligt innehåll i det offentliga rummet. Hon och arbetar även som koreograf för dans- och musikprojekt samt verkar i den kollaborativa plattformen Flytande Galleriet.

– Det här kommer bli magiskt. En kyrka blir ju naturligtvis särskilt spektakulärt och dessutom är det en väldigt vacker omgivning. Det här blir som en slags förlängning på tanken kring No Limit som ett gigantiskt utomhusgalleri. Nu blir fasader inte bara duk för kreativa målningar utan även scen för danskonst, säger Stina Hallhagen, projektledare för No Limit Street Art Borås.

Dans är en viktig del inom streetkulturen och under No Limit erbjuds ytterligare upplevelser av dansuttryck. Regionteater Väst arrangerar såväl dansworkshop som experimentell battle dance under fredag och lördag 8-9 september.

Den vertikala dansföreställningen spänner över ca 20 minuter och ses på fasaden på Gustav Adolfs kyrka kl 11.00 samt kl 14.00, lördagen den 9 september.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Huvudpartners:

Partners:

Medverkande:

No Limit – first street art festival in the world to receive an environmental diploma?

July 14, 2017By No Limit BoråsPressrelease

On June 27, Miljöstrategen announced, after external review, that No Limit Street Art 2017 fulfills the requirements for environmental graduated events according to the criteria for Swedish Environmental Base. It means, most likely, that No Limit is the world’s first street art festival that receives an environmental diploma.

“Of course, we can not say 100% that it’s totally unique, but neither we, Miljöstrategen or the municipality environmental investigators have found any other examples. The diploma is in line with both the festival, the municipality and Borås TME’s thoughts of minimizing environmental impact in connection with major events in the city, says Stina Hallhagen, project manager No Limit Street Art Borås.

In the audit prior to the diploma, at least 75% of specified practical measures are required. No Limit managed 95% of the points of action and has therefore passed the diploma.

– As with other environmental graduated events, an audit will also take place during the festival itself. Then, No Limit is reviewed through an additional review to see that we keep what we promised and ensure environmental work all the way, “continues Stina Hallhagen.

Environmental diploma of event
Swedish Environmental Base has a method of environmental graduation of events based on a number of compulsory elements and that the event meets at least 75% of a practical list of actions.

More information:
Stina Hallhagen, Project Manager No Limit Street Art, 0734-32 75 05

Main partners:

Partners:

Participants:

No Limit, världens första miljödiplomerade street art-festival?

July 13, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Den 27 juni meddelade Miljöstrategen, efter extern revision, att No Limit Street Art 2017 uppfyller kraven för miljödiplomerat event enligt kriterierna för Svensk Miljöbas. Det innebär högst sannolikt att No Limit är världens första street art festival som erhåller en miljödiplomering.

– Vi kan naturligtvis inte till 100% säga att det är världsunikt, men varken vi, Miljöstrategen eller Borås Stads miljöutredare har funnit några andra exempel. Diplomeringen ligger helt i linje med såväl festivalens, stadens som Borås TMEs tankar om att minimera miljöpåverkan i samband med större evenemang i staden, säger Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art Borås.

I den revision som görs inför diplomeringen krävs att minst 75% av specificerade praktiskt åtgärdspunkter uppfylls. No Limit klarade hela 95% av åtgärdspunkterna och har därför klarat diplomeringen med råge.

– Precis som för andra miljödiplomerade event kommer också en revision ske under själva festivalen. Då granskas No Limit genom ytterligare en revision för att se att vi håller vad vi lovat och säkerställa miljöarbetet hela vägen, fortsätter Stina Hallhagen.

Miljödiplomering av event
Svensk Miljöbas har en metod för miljödiplomering av event som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75% av en praktisk åtgärdslista.

Läs mer på svenskmiljobas.se eller hos Miljöstrategen.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Mer information:
Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art, 0734-32 75 05

Huvudpartners:

Partners:

Medverkande:

Vill du bli volontär för No Limit Street Art

July 11, 2017By No Limit BoråsUncategorized

Vill du komma riktigt nära händelsernas centrum under årets upplaga av No Limit Street Art Borås? Då ska du anmäla dig till Team Borås som volontär.

Vi behöver engagerade och intresserade människor som vill göra en ideell insats och i gengäld bli en viktig del i ett av årets större evenemang i Borås. Det kan handla om allt från att skjutsa folk till att stå värd vid ett verk och informera om festivalen eller cykla med fikakorg till konstnärerna och mycket mycket mer.
Anmäl dig idag på teamboras.se.

Volunteer for No Limit Street Art Borås

July 11, 2017By No Limit BoråsUncategorized

Do you want to come really close to the center of events during this year’s edition of No Limit Street Art Borås? Then sign up for Team Borås as a volunteer.

We need committed and interested people who want to make a nonprofit effort and, in turn, will be an important part of one of this year’s major events in Borås. It can be anything from transporting people to hosting spot for an artwork informing about the festival or cycling with a coffee basket to the artists and much more.

Sign up today at teamboras.se.

Muralt mästerverk av Fintan Magee under No Limit

June 7, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Fintan Magee är muralist och baserad Sydney, Australien. Fintan föddes 1985 i Lismore NSW, son till en mamma som var arkitekt och en pappa som var skulptör. Han började måla i ung ålder och kom att bli en del av den australiensiska graffitiscenen redan vid 13 års ålder. 2010 började Fintan förflytta sig från den traditionella graffitin för att börja skapa stora muralmålningar som ofta prydde avskiljda, övergivna eller förstörda delar av staden.

Verken skapas utifrån Fintans personliga erfarenheter och vardagsliv. Hans figurativa målningar är djupt integrerade med den urbana miljön och utforska teman av avfall, konsumtion, förlust, övergång, och miljön. Hans verk innehåller en sentimentalitet och mjukhet inspirerad av barnböcker och den konstnärliga rörelsen “Lowbrow”.

Han har stärkt sin position som en av Australiens ledande gatukonstnärer och har rest frekvent för att skapa verk I London, Wien, Los Angelse, Miami, Atlanta, Buenos Aires, Köpenhamn, Moskva, Rom, Dublin m m.

– Jag är så nöjd över att vi fått Fintan till No Limit. Hans stora muralmålningar är verkligen mästerverk och hur han ibland införlivar omgivningarna, i målningarna på ett sätt som gör det svårt att urskilja var väggen börjar eller slutar, är helt magiskt. Jag tror att Fintans verk i Borås kommer att bli en favorit för många av våra besökare, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

– Jag är verkligen nöjd med variationen bland konstnärer och stilarna som de representerar. Fintan, som har gjort det mesta från stora muralmålningar, till vanliga målningar på duk och installationer, är ett riktigt starkt tillskott i vår line up och jag ser fram emot att se hans verk på något riktigt stor vägg i Borås, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Mer information om Fintan Magee
fintanmagee.com
instagram.com/fintan_magee
facebook.com/fintanmageeart

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

Mural master pieces by Fintan Magee to No Limit

June 7, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Fintan Magee is a muralist based in Sydney Australia. Born in 1985 in Lismore NSW to an architect mother and father who was a sculptor, he started drawing at a young age and became involved in the Australian graffiti scene at the 13. Moving away from traditional graffiti in 2010 his large-scale paintings often inhabit the isolated, abandoned and broken corners of the city. Drawing from personal experience and the mundane his figurative paintings are deeply integrated with the urban environment and explore themes of waste, consumption, loss, transition, and the environment and his works contain a sentimentality and softness influenced by children’s books and the Low Brow art movement.

He has solidified his position as one of Australia’s leading public artists and has traveled extensively, completing projects in London, Vienna, Los Angeles, Miami, Atlanta, Buenos Aires, Copenhagen, Moscow, Rome and Dublin amongst others.

– I´m so happy to have Fintan in our line up for No Limit. His large murals are true master pieces and the way he sometimes does incorporate the surroundings in the painting makin it hard to distinguish where the wall start or ends, is nothing but amazing. I think Fintans piece in Borås will be a true favourite for many of our visitors, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– I´m really happy for the variety of our artists and the art styles they represent. Fintan, who has done everything from large scale murals to canvases and installations, is a really strong add to our line up and I look forward to see his piece on some huge wall in Borås, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

More information about Fintan Magee
fintanmagee.com
instagram.com/fintan_magee
facebook.com/fintanmageeart

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator

Storskalig figurativ konst av Christina Angelina under No Limit

May 30, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Photo: Francisco Nuñez Alfaro

Christina Angelina, även kallad Starfighter, är en Los Angeles-baserad konstnär, fotograf och gallerist. Hon är internationellt känd för sina storaskaliga muralmålningar i det offentliga rummet.

Hon var en av de utvalda konstnärerna i Google Art Projects street art-kollektion och 2015 utnämnde Huffington Post hennes samarbetsverk ihop med Fin DAC, i Sao Paolo, till en av de ”Mest inflytelserika gärningarna inom gatukonsten i världen”.

Under sin uppväxt i Venice, Los Angeles var Angelina omgiven av artister på trottoarerna, karikatyrmålare som skapade skisser och muralister som målade i gränderna. Inspirerad av den samhälleliga kreativiteten började hon måla som tonåring och sålde verken till vänner och lokala konstsamlare. Angelina erhöll en Bachelor i bildkonst vid UCLA och har studerat animation vid ”Art Center College of Design”. Efter collegetiden arbetade Angelina med en bred variation inom konsten. Ritande, målande, grafisk design m m innan hon slutligen landade i street arten och tog sitt alias ”Starfighter”.

– Christina Angelina är som en raket på street art-himlen. Hon har gjort det mesta man kan tänka sig i form av olika konstuttryck från kommersiella installationer och gigantiska beställningsmålningar till medverkan i Burning Man och samarbetsverk med flera av världens absolut främsta street art-konstnärer. Jag beundrar hennes föreställande muralmålningar och ser verkligen fram emot att se henne måla i Borås, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

– Jag kan bara hålla med, bredden på hennes konstnärliga gärning är verkligen imponerande. Trots att hennes verk vanligtvis består av väldigt få färger, lyckas hon skapa ett otroligt stort spektra med en fotorealistisk känsla. Jag tror att hennes målning i Borås kommer bli fantastisk, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Christina Angelina
instagram.com/starfightera
twitter.com/starfightera
facebook.com/Christina-Angelina-183335571768922

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

Large scale figurative art by Christina Angelina to No Limit

May 30, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Photo: Francisco Nuñez Alfaro

Christina Angelina a k a Starfighter, is a Los Angeles based visual artist, photographer and gallerist. She´s internationally renowned for her public art and large-scale figurative murals.

She was one of the featured artists in Google Art Project´s Street-Art Collection and in 2015 Huffington Post cited the collaboration with Fin DAC in Sao Paolo as one of the ”Most influential Acts of Street-Art around the world”.

Growing up in the Venice neighborhood of Los Angeles, California, Angelina was surrounded by performers on the boardwalk, caricaturist creating sketches and muralists painting on walls in alleyways. Inspired by the creativity of the communitiy, she began painting when she was a teenager, selling prints to friends and local art collectors. Angelina received a Bacherlor´s of Fine Arts in Art from UCLA in addition to studying animation at NYU´s Tisch School of the Arts and Photography at the Art Center College of Design. After graduating college, Angelina worked in a variety of media including drawing, painting and graphic design before homing in on the Street-Art and adopting the public persona ”Starfighter”.

– Christina Angelina is like a rocket on the Street-Art heaven. She has done pretty much everything in art forms from commercial installations to giant commission pieces, to burning man and collaborations with a lot of other really great street artists. I love her natural figurative murals and really look forward to see her paint in Borås, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– I also find her work and the range of her artistry really impressive. Even though her works usually consists of very few colors, she succeeds in creating an incredibly wide spectrum with a photorealistic look to it. I think her piece in Borås will be amazing, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Christina Angelina
instagram.com/starfightera
twitter.com/starfightera
facebook.com/Christina-Angelina-183335571768922

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator