No Limit: Artscape Edition 2020

February 7, 2020By No Limit Boråspressmeddelande

Street art-festivalen No Limit i Borås går in i ett nytt skede. Den 17-20 september 2020 arrangeras festivalen för fjärde gången, men nu tillsammans med organisationen Artscape och under namnet No Limit: Artscape Edition.

No Limit: Artscape Edition blir ett samarbetsprojekt mellan Borås TME och Artscape. Båda har arrangerat storskaliga street art-festivaler sedan 2014 och gjort avtryck på den globala urbankonstscenen. I samarbetsorganisationen samlas unika kunskaper och erfarenheter, såväl kring det konstnärliga urvalet som med det mer praktiska genomförandet.

– Vi vilar på samma grund som vi gjort under de tre tidigare festivalerna. Vi vill erbjuda boråsare och besökare en extraordinär konstupplevelse, som är tillgänglig för alla dygnet runt, året om mitt i stadsrummet. Borås TME och Artscape har liknande erfarenheter, men också olika infallsvinklar, styrkor och kompetenser vilket jag tror gör att vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Tillsammans har vi en unik erfarenhet och möjlighet att utveckla No Limit: Artscape Edition och locka ännu fler att ta del av konsten och upplevelsen av att se verken växa fram, säger Anders Kihl, Borås TME.

– Artscape ser det här projektet som en inspirerande chans att få arbeta på ett nytt sätt och med nya verktyg. Borås TME har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa uppmärksamhet åt konstformen och vi vill få den bollen att rulla vidare. Vi tror att vi kan styra No Limit i en spännande riktning och utforska nya sätt för boråsarna att uppleva gatukonst. Artscape bryter normalt ny mark med våra projekt och att arbeta i ett område där konstformen redan är väl etablerad öppnar upp för större möjligheter att ta ut svängarna. Väldigt inspirerande! Tor Hedendahl och Daniel Wakeham, Artscape

No Limit: Artscape Edition genomförs I Borås, den 17-20 september 2020. Tillsammans använder vi både nolimitboras.com och artscape.se samt tillhörande sociala medie-kanaler för kommunikation.

Mer information:
– Anders Kihl, Borås TME, 0734-32 75 00
– Tor Hedendahl, Artscape, 0736-19 73 67
– Daniel Wakeham, Artscape, 0736-83 99 22

No Limit: Artscape Edition 2020

February 7, 2020By No Limit BoråsPressrelease

The street art festival No Limit in Borås is entering a new stage. September 17-20, 2020, the festival will be held for the fourth time, but now together with the organization Artscape and under the name No Limit: Artscape Edition.

No Limit: Artscape Edition will be a collaboration project between Borås TME and Artscape. Both have organized large-scale street art festivals since 2014 and made an impression on the global urban art scene. The collaborative organization gathers unique knowledge and experience, both in the artistic selection and in the more practical implementation.

– We rest on the same ground as we did during the three previous festivals. We want to offer citizens and visitors an extraordinary art experience, which is available to everyone around the clock, year round in the public space. Borås TME and Artscape have similar experiences, but also different angles, strengths and competencies, which I think makes us complement each other in a very good way. Together, we have a unique experience and opportunity to develop No Limit: Artscape Edition and attract an even larger audience to visit and enjoy the experience of seeing the works grow, says Anders Kihl, Borås TME.

– Artscape sees this project as an inspiring opportunity to work in a new way and with new tools. Borås TME has done a fantastic job of drawing attention to the art form and we want to get that ball rolling on. We believe that we can steer No Limit in an exciting direction and explore new ways for citizens and visitors to experience street art. Artscape normally breaks new ground with our projects and working in an area where the art form is already well established opens up for greater opportunities to take out the turns. Very inspiring! Tor Hedendahl and Daniel Wakeham, Artscape

No Limit: Artscape Edition will be held in Borås, September 17-20, 2020. Together we use both nolimitboras.com and artscape.se and associated social media channels for communication.

More information:
Anders Kihl, Borås TME, 0734-32 75 00
Tor Hedendahl, Artscape, 0736-19 73 67
Daniel Wakeham, Artscape, 0736-83 99 22

Mer No Limit hos Google Arts & Culture

February 9, 2018By No Limit Boråspressmeddelande

Efter den första festivalen 2014 blev vi kontaktade av representanter för Google Cultural Institute*, med en önskan om att ha med No Limit i en specifik release kring Street Art. Den 17 mars 2015 släpptes verken från festivalen 2014 som en onlineutställning hos Google och nu är det dags igen.

Den 9 februari släpps utställningar för både festivalen 2017 och 2015 och nu finns så gott som samtliga verk som skapats under de tre festivalerna i onlineutställningar som hela världen kan beskåda.

– Den första releasen gav ett enormt genomslag. Vi hade närmare 5.000 unika besökare på webbplatsen för No Limit det första dygnet när utställningen släpptes hos Google. Sedan den första utställningen har det tyvärr varit tyst från Google och det är inte riktigt så att man bjuder in sig själv till medverkan hos ett av världens största företag. För ett tag sedan kom dock en ny förfrågan om vi var intresserade av att utöka med nytt innehåll. Det var vi så klart och nu är det på plats, säger Anders Kihl, digital marknadsförare Borås TME.

– No Limit har fått en extremt stor spridning och att ställa en kanal mot en annan vore nästan förmätet på något sätt. Men, det är klart att när medier som t ex Google och Huffington Post vid ett flertal tillfällen lyfter fram No Limit, betyder det lite extra. Vi vill så klart att människor ska uppleva konsten, här på plats i Borås, men det ligger också i den offentliga konstens natur att den ska vara tillgänglig. Jag tror att festivalens medverkan hos Google både kan inspirera och locka besökare till Borås, för att uppleva målningarna fullt ut, berättar Stina Hallhagen, projektledare Borås TME.

Totalt finns nu tre utställningar från samtliga års festivaler hos Google. 84 utställningsobjekt i form av fotografier och rörligt material kompletteras med beskrivande texter och exakta kartpositioner för respektive verk.

*Google Cultural Institute startade på initiativ av Google 2011. Plattformen, Google Arts & Culture (tidigare Google Art Project), syftar till att tillgängliggöra viktigt kulturellt material till så många som möjligt och att digitalt bevara det i utbildningssyfte och för att inspirera kommande generationer. Man samlar högupplösta bilder från museer, utställningar och andra konstprojekt samt presenterar 3D visualiseringar av världsarv m m, stora delar i samarbete med världskända kulturinstitutioner och museer.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014 och festivaler genomfördes även 2015 och 2017. Festivalen arrangeras av Borås TME i samarbete med Kulturförvaltningen, Borås Stad. No Limit erhöll 2015 Borås Stads Stadsbyggnadspris i kategorin ”mark, landskap och stadsmiljö”. 2017 miljödiplomerades festivalen och erhöll utmärkelsen ”Remarkable Festival” från den Europeiska festivalorganisationen EFFE samt TripAdvisor COE (Certificate of Excellence) för regelbundet utmärkta omdömen från besökare.

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
Anders Kihl, digital marknadsförare, 0734-32 75 00

More No Limit on Google Arts & Culture

February 9, 2018By No Limit BoråsPressrelease

After the first festival in 2014, we were contacted by representatives from the Google Cultural Institute*, with a request to include No Limit in a specific release about Street Art. On 17 March, 2015, the festival artworks were released as an online exhibition for Google. Now it’s time again.

On 9 February, exhibitions for both the 2017 and 2015 festivals will be released. Now you can find virtually all of the artwork created during the three festivals in online exhibitions for the whole world to see.

– The first release had a huge impact, says Anders Kihl, Digital Marketing Manager, Borås TME. We had closer to 5,000 unique visitors to the No Limit website the first day the exhibition was released on Google. Since then, it’s unfortunately been quiet from Google and it’s not like you can invite yourself to one of the world’s largest companies. Some time ago, however, they contacted us again asking if we were interested in expanding with new content. We were of course very interested, and now it’s all in place.

– No Limit has had an extremely great circulation and to put one channel against another would be almost presumptuous. But, it is clear that when media such as Google and the Huffington Post on numerous occasions feature No Limit, it’s very significant. We of course want people to experience the art, here on site in Borås, but it’s also natural for public art to be accessible for everyone. I believe the festival’s participation on Google can both inspire and attract visitors to Borås to fully experience the artwork, explains Stina Hallhagen, Project Manager, Borås TME.

In total, there are now three exhibitions on Google, from all of the festivals. 84 exhibition pieces in the form of photography and film material are completed with descriptive texts and exact positions for the respective artworks.

* Google Cultural Institute started in Google’s initiative in 2011. The platform, Google Arts & Culture (formerly Google Art Project), aims to make important cultural materials available to as many people as possible, and to digitally preserve it for educational purposes and to inspire future generations. They gather high-resolution images from museums, exhibitions and other art projects, as well as 3D visualizations of world heritage sites, etc., in large part in collaboration with world-renowned cultural institutions and museums.

No Limit is a street art festival that invites artists from all over the world to participate in the transformation of the public space and to create a giant outdoor gallery. The festival includes all types of street art, from murals to sculptures and installations. No Limit saw the light of day for the first time in September 2014, and festivals were also arranged in 2015 and 2017. The festival is organized by Borås TME in association with the Cultural Administration, Borås City. No Limit received the 2015 Borås City Urban Building Award in the category “Land, Landscape and Urban Environment”. In 2017, the festival was environmentally certified and also received the distinction “Remarkable Festival” from the European festival association EFFE, as well as the TripAdvisor Certificate of Excellence (COE) for consistently excellent reviews from visitors.

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, Project Manager, +46 734-32 75 05
Anders Kihl, Digital Marketing Manager, +46 734-32 75 00

Guided tours this autumn

September 12, 2017By No Limit BoråsUncategorized

 

The guided tours to the pieces from No Limit Street Art Borås 2017 continues. We offer two tours every weekend until the end of October.

Saturdays at 3 pm and Sundays at 11 am. Both departs from Textile Fashion Center. Read more and purchase your tickets at ticketmaster.se.

Main partners

Partners

Participants